محتوای ویدئویی

شهادت دروغ در دادگاه

اگر در دادگاه شهادت دروغ بدهیم چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ادای شهادت دروغ در دادگاه

ادامه مطلب »