تیزینگ در تبلیغات ممنوع!

اگر قصد داریم برای کسب و کار خود تبلیغات انجام دهیم می بایست در این تبلیغات هویت بنگاه اقتصادی، نوع خدمت و .. مشخص باشد.

Read More »

مستمری فرزندان

در مورد حقوق وظیفه یا مستمری فرزندان باید گفت که: فرزندان دختر در صورتی که مجرد باشند یا شاغل نباشند، می‌توانند از مستمری والدین خود

Read More »

شرایط وصیت نامه

در قانون برای تنظیم وصیت شرایطی پیش بینی شده است. این به این معنا نیست که اگر وصیت طبق قانون تنظیم نشود معتبر نیست. بلکه

Read More »

مستمری زنان

اگر همسر خانمی فوت شود و او ازدواج مجدد کند ، این ازدواج باعث نمی شود که حقوق و مستمری که از همسر اول دریافت

Read More »