حقوق مالکیت فکری

دست آورد های فکری افراد ، آنقدر با ارزش هستند که شاخه ای از علم حقوق بدان اختصاص یافته است. اگر حمایت های قانونی از محصول و فکر و اندیشه افراد جامعه وجود نداشته باشد ، کم کم انگیزه افراد از بین می رود. چرا که به راحتی دیگران از محصول اندیشه مخترع ، صاحب طرح صنعتی و … استفاده کرده و مالک اصلی متضرر می شود. به همین دلیل در ایران ، مرکز مالکیت معنوی که یکی از ارگان های زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است به ثبت مواردی چون علامت تجاری ، طرح صنعتی و اختراع می پردازد. صاحب هر یک از این گواهی ها مورد حمایت قانون گذار بوده و هر کس که به حقوق مادی یا معنوی آن تعرض کند را مشمول ضمانت اجراهای قانونی می داند. استفاده از علامت تجاری دیگران یا کپی از طرح صنعتی ثبت شده متداول ترین دعاوی این حوزه هستند. نظر به تخصصی و جدید بودن این دعاوی ، شعب حقوقی و کیفری خاصی بدان رسیدگی می کنند. بنابراین طرح یا پیگیری این دعاوی نیز از جانب وکلای متخصص این حوزه می تواند به احقاق حقوق افراد کمک شایانی نماید.